Mocht u na het lezen van onze website ook deze kinderen een uitzicht op een betere toekomst willen bieden dan kunt u de kinderen op de volgende manieren helpen.
Wij zorgen er persoonlijk voor dat alle gedoneerd geld tot de laatste cent ten goede komt aan deze kinderen. Dit is ook altijd ons uitgangspunt geweest en er zal ook nergens iets aan een “strijkstok” blijven hangen. Geen reiskosten, geen vergoedingen, geen salarissen enz. zullen aan geen enkel persoon worden uitgekeerd. Er bestaat sowieso de wettelijke verplicht bij goede doelen met ANBI-status dat minimaal 92% van het gedoneerde bedrag naar het goede doel gaat. Onze stichting zit al jaren boven 98% !!!

U kunt ons steunen door één- en/of meermalige schenkingen op onze rekening NL 39 SNSB 0927.863.820 ten name van Stichting Vrienden van Sarnelli.

Daarbij gelden vanaf 1 januari 2014 de volgende regels met bijbehorende fiscale voordelen;

Éénmalige schenkingen:

De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,- Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het “drempelinkomen”. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1,2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Meer informatie over het drempelinkomen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Periodieke schenkingen:

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks(ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel. De schenker moet minstens 18 jaar zijn. Als de schenker getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner nodig.
Wijziging periodieke schenkingen.
Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. De noodzaak van het opstellen van zo’n notariële akte werd als een belemmering voor het doen van een periodieke schenking gezien en is in het nieuwe Belastingplan 2014 niet meer opgenomen. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende.

Eindigen periodieke schenking

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn(haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.In de overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer ANBI-status heeft of failliet gaat.
Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker de gift toch aftrekken als hij(zij)_daarvan niet op de hoogte kon zijn.

Dus bij alle periodieke schenkingen mag je het geschonken bedrag voor 100% aftrekken van je belastbaar inkomen. Dus, afhankelijk van de hoogte van je inkomen, betaalt de fiscus tot 52% mee aan jouw schenking. Voor U mogelijk een reden om nog méér hulp te bieden, terwijl de fiscus U daar deels in tegemoet komt. Eind 2019 heeft de belastingdienst gesproken over mogelijk kleine aanpassingen van bovengenoemde percentages. Tot nu toe verder niks meer over gehoord. Check indien gewenst de belastingdienst bij periodieke schenkingen.

Omdat wij door de belasting aangemerkt zijn als een stichting met ANBI-status(Algemeen Nut Beogende Instelling), wat inhoudt dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn, is dit voor u een aantrekkelijke manier om te schenken.

Klik op de button voor het downloaden van zo’n schenkingsovereenkomst. U kunt het formulier afdrukken, invullen en samen met een legitimatiebewijs opsturen naar ons postadres. Mocht U toch liever een notariële akte willen dan is dit ook mogelijk.De kosten van deze akte worden niet aan U doorberekend daar onze notaris dit gratis doet. Postadres:
Stichting Vrienden van Sarnelli
p/a Tongerseweg 99
6213 GA MAASTRICHT